در جاده های سرد شب

چشمانم را فانوسی قرار می دهم

بر گذرگاه عبور تو.

اينک،

در ابتدای سکوتی مبهم

دل را به ميدان عشق تو سپرده ام.