در قافله راه پر اندوه بهشت

که در آن عشق به مهتاب عبادت به خداست

همسفر با تو شدم

من درونم تنهاست

تو به من گفتی از اين تنهايی

می توان رفت به دريای گناه

می توان خفت در آغوش خدا

تو به دستان خدا نزديکی!

من کجا و تو کجا؟

تو گل ياس گلستان بهار

من غم سرد شبستان خزان

تو صدای تپش عشق طلوع

من پر از خستگی شوق غروب

تو شميم نفس رويش باغ

من سکوت تب شنهای کوير

من غروبم

                    تو طلوع!

من خزانم

                    تو بهار!

من کويرم

                  تو بر اين تشنگی دشت ببار...............