تغزل باران برگ

                  بر بام شيشه ای قلبم

                                        خبر از موسم پاييز می دهد.

نسيم می وزد

                و نغمه غمگين تر از غزل

                                             رويای شيرين بهار را

                                                                      آشفته می کند.