حوض را پر آب کردی
 
آسمان را
 
در دل او قاب کردی
 
سبزه ها ، گلبوته ها را
 
آب دادی
 
هر کجا را ماه کردی
 
گيسوی شمشادها را
 
نم نمک کوتاه کردی
 
با گل و پروانه گفتی
 
حرفهايی شاعرانه
 
غصه سربسته ات را
 
چون اناری سرخ ، کردی
 
دانه دانه
 
از سر يک کاج  پا شد
 
قارقار يک کلاغ پير و غمگين
 
عکس او در آب افتاد
 
آسمان حوض شد
 
دلگير و غمگين
 
کاش او هم غصه اش را
 
چون اناری دانه می کرد
 
کاش جای غصه ، شادی
 
در دل او خانه می کرد...............
 
                                                                              تابستان ۷۷