سلام دوستان من نويد هستم ...

الهام خانوم به دليل کار زياد از من خواهش کردند که وبشون رو

Update کنم من هم پذيرفتم .

من به روش خودم می نويسم اميدوارم ببخشيد...

----------------------------------------------

اينجا پاييز است .

ياسهای سرمازده بيمار.

از آبی عشق خبری نيست.

چشمان من مبتلاست ...

مبتلا به سکوت ...

مبتلا به غم...

دليلش آن خيابان است...

آن جوی نا پاک...

دليلش آن دليل بی دليل است...