......و به باران سوگند

و به شبنم و به گل

و به هر چيز که چون عشق

لطيف است

که تو پروانه هستی منی!!

دل گرفتار غمی ست

قسمت می دهم ای گل به بهار

دل من را مگذار

اين گناه است

                                            گناه.............