تو را

در بهار صدا کردم

نامت گلی شد

ميان دست هايم خنديد

***

تو را

در تابستان خواندم

يک آفتاب در چشم من گريست

***

تو را

از پاييز پرسيدم

درختی راز خويش را

به خاک گفت

***

نشان تو را

از زمستان پرسيدم

بغض تمام پرندگان

     باران شد.

 

** ۱۲/۲/۸۳ تولدم مبارک**