اگر پل خيال من                                                   به کوچه ی تو راه بود

ولی دريغ سهم من                                                  هميشه يک نگاه بود

                                                  ****

پر از ستاره جان تو                                               چه بی نصيب دست من

بگو چگونه پر کشد                                                  پرنده ی شکسته تن

                                                  ****

ببين ! من از غروب تو                                            به شهر شب رسيده ام

مرا که همرنگ خزان                                                به خاک تو تکيده ام

                                                  ****

بانوی ابريشم شعر !                                               بخوان تو از خواب حرير

تو حرمت شقايقی                                                   بانوی شرم سر به زير

                                                 ****

به راه مانده چشم من                                               در اين غروب انتظار

شکسته ام ز لحظه ها                                               از اين غبار بی سوار.....