جاده یعنی حسرت

جاده یعنی رفتن

گم شدن چون سایه

به سفر دل بستن

                                 ****

                                          گریه آینه هاست

                                          سایه ای سرگردان

                                          مثل شمعی در باد

                                          آتشی در باران

                                 ****

جاده یعنی بدرود

در غروبی دلتنگ

در طلوعی خسته

گفتن از شیشه و سنگ

                                 ****

                                          جاده یعنی شیرین

                                          انتظار فرهاد

                                          جاده یعنی خسرو

                                           مثل رفتن از یاد

                                 ****

جاده یعنی تقدیر

جاده یعنی رفتن

کاش پایانی نداشت

جاده ی غربت من

                                ****

                          جاده یعنی رفتن

                   به سفر دل بستن