درخت سايه گستر

اي گل ياس

مرا پنهان به زير سايه ات كن

براي روز ميلاد نگاهت

مرا هم ساقي ميخانه ات كن

درونم شعله ور از آتش عشق

نگاهم بر كوير شرق بي تاب

دلم درياي خونين

مسخ باران

شبم بي آرزو شد

آه درياب !

درخت سايه گستر

اي گل ياس

مرا پنهان به زير سايه ات كن

نظر كن با دو چشم مهربانت

مرا آشفته تر


.... ديوانه ات كن .... !